Jul, 2000 << - INDEX - >>
住 生 聲 生 心 如 薩 須 名 則 莊 世 嚴 云 須    別 爲 賢 以 法 取 説 以 如 亦
而 心 香 心 不 是 摩 菩 莊 非 嚴 尊 佛 何 菩     法 聖 者 非 不 法 故 來 無
生 應 味 不 應 生 訶 提 嚴 莊 佛 何 土 菩 提     而 皆 何 非 可 皆 如 可 有
其 無 觸 應 住 清 薩 諸 是 嚴 土 以 不 薩 於     有 以 一 法 説 不 来 説 定
心 所 法 住 色 淨 應 菩 故 是 者 故 也 莊 意     差 無 切 所 非 可 所 何 法